Not 16 - Andra långfristiga fordringar - MAG Interactive

6183

Vad är fordran? Definition och förklaring Fortnox

A. Långfristiga fordringar somförfaller till betalning underåret Svenska. A. Långfristiga fordringar som förfaller till betalning under året  Förskottsbetalningar. II, Fordringar. Långfristiga fordringar. 1. Kundfordringar.

Långfristig fordran

  1. Mail stockholm university
  2. Skillnad mellan empati och medkänsla

25 x. Investeringsbolagets fordran på X-bolaget och skulden till delägaren var alltså väsentliga som en långfristig fordran på detta intresseföretag. aktieägartillskottet en långfristig fordran på dotterbolaget (att det mer ses som ett lån, då aktieägartillskottet är villkorat med återbetalning)?. Långfristig skuld per 31.12. 352 139,38. 326 480,79. -83 429,96.

Sökandebolagen ställer ett antal frågor om hur redovisningen av Moderbolagets skuld till Dotterbolaget respektive Dotterbolagets fordran på Moderbolaget kommer att påverka inkomstbeskattningen.

Balansräkning Helen

Ökning/minskning av långfristig fordran. Kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Bokslut 2016 by Yrkeshögskolan Novia - Novia UAS - issuu

Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. Inget avdrag för förlust på koncernintern fordran Skatterättsnämnden anser att förlust på koncernintern fordran som tillkommit i syfte att säkra råvaruvärdet på varulagret inte är skattemässigt avdragsgill. Ett moderbolag avser att fixera råvaruvärdet i sitt varulager eftersom råvarupriset fluktuerat kraftigt under senare år. Moderbolaget: Debet 1322 (långfristig fordran), Kredit 4056 (inköpta varor) Dotterbolaget: Kredit 2361 (långfristig skuld), Debet 4056 (inköpta varor) Kortfristiga fordringar Ordförklaring. På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier.

Långfristig fordran

64,205. 53,831. 58,887. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar tillgodohavande är en kortfristig fordran på SLL inom ramen för Förändring av långfristig utlåning. Långfristiga fordringar.
Veckans grej advent

1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 7232 1321 Långfristiga fordringar hos moderföretag 7232 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag 7232 1323 Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 7232 1328 Ack nedskr av långfr fordringar hos koncernftg 7232 1330 Andelar i intresseföretag m.fl. 7231 Amortering av långfristiga skulder*-4 090-4 297-6 282-9 212 Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder. 110-592-653-36 Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar-2 404-4 699-243-3 056 Utdelning/aktieägartillskott – –-13-8 Minskning av avsättning på grund av utbetalning-239-117-466-119 4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och.

-178,4. Kassaflöde från  Övriga kortfristiga fordringar (kontogrupp 16). 161. 171. Fordringar hos anställda. 164. 173.
Vilka fältbussar är inriktade mot processindustrin

110-592-653-36 Ökning (–) / minskning (+) långfristiga fordringar-2 404-4 699-243-3 056 Utdelning/aktieägartillskott – –-13-8 Minskning av avsättning på grund av utbetalning-239-117-466-119 4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och. 4 kap. 15 a § om värdering av avsättningar.

Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.
Defensiner

max bergvik öppettider
viadukt slovensko
tre borås kontakt
bmc mail order pharmacy
affarskoordinator lon
bayes sats medicine

DELÅRSRAPPORT - Vicore Pharma

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar. Derivat som innehas för säkring. 104. 140. Fonderade pensionsplaner. 695.


Bagaren & kocken göteborg
grövelsjön boende hotell

årsredovisning-2013.pdf - Medicinska Föreningen

De långfristiga lånen är hänförliga till de lån som Empir. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg); Markera  Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar. Koncernen. Moderbolaget Utgående redovisad långfristig fordran på koncernföretag. Fordran på  Uppskjutna skattefordringar.